ਜਿੰਦਗੀਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਵਕਤਨੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਮੈ ਤਾਂਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੱਲਸੀ…ਜਿੰਦਗੀਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਬਦਲ ਦਿੱਤੇ
ਵਕਤਨੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤਬਦਲ ਦਿੱਤੇ
ਮੈ ਤਾਂਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੱਲਸੀ
ਪਰਮੇਰੇ ਲਈਮੇਰੇ ਅਪਣਿਆਂਨੇ ਖਿਆਲਾਤਬਦਲ ਦਿੱਤੇ
.
.
.
.
.
#wmk
#instagram
#sardari
#likeforlike
#trending
#slowmo
#looking
#hardwork
#foryou#foryoupage#bollywood#hollowood#america#canada#usa#losevages#kingkhan#sidhumoosawala#mankirataulakh#gippygrewal#mumbai#chandigarh

Source

Source link

About author

Related Articles

Subscribe

Receive the latest tech news straight to your email inbox.

About Us

Tech News bring you the latest tech news from around the world. Updated every single day with fresh content.